Stadgar

Svenska Konstkritikersamfundets stadgar

(Antagna den 7 oktober 1966; reviderade den 11 december 1981; 20 januari 1983; 5 mars 1987; 10 mars 1993; 28 april 2004; 28 april 2008, första läsningen 26 april 2007, 25 april 2012, 22 april 2013, 16 juni 2020).

§ I. Ändamål och verksamhet
1. Föreningens namn är Svenska Konstkritikersamfundet (Swedish Art Critics’ Association, i fortsättningen även kallad föreningen). Svenska Konstkritikersamfundet är den svenska sektionen av den internationella konstkritikerorganisationen (AICA = Association Internationale des Critiques d’Art), som är bildad i enlighet med föreliggande stadgar, i överensstämmelse med moderorganisationen AICA:s stadgar. Den internationella konstkritikerorganisationen, AICA, är en internationell icke-statlig (NGO) organisation, erkänd av UNESCO.

2. Föreningen samlar konstkritiker, vars yrkesverksamhet består av kritik i alla media, undervisning, eller arrangerande av utställningar, och som också önskar utveckla ett nationellt och internationellt samarbete och undersöka och redogöra för de ekonomiska, politiska och sociala krafter som skapar konsten. Medlemmarna ägnar sig i första hand åt modern och samtida konst från alla kulturer. Föreningens uppgift är att främja förståelsen och den kritiska tolkningen av bildkonsten i alla dess berättelser och uttryck.

3. Föreningens målsättning är:
a) att främja konstkritik som ett kunskapsområde och bidra till dess metodologi
b) att främja medlemmarnas etiska och yrkesmässiga intressen och samarbeta för att försvara deras rättigheter
c) att upprätthålla ett aktivt nationellt och internationellt nätverk för medlemmarna, med hjälp av tillgängliga metoder för kommunikation och genom att uppmuntra fysiska möten
d) att bidra till ömsesidig förståelse av bildkonst och estetik i alla kulturer
e) att stimulera yrkesmässiga förhållanden tvärsöver politiska, geografiska, etniska, ekonomiska och religiösa gränser
f) att samarbeta med AICA och med andra nationella sektioner
g) att opartiskt försvara yttrande- och tankefrihet och bekämpa censur.

4. Föreningen kan arrangera symposier, seminarier, diskussioner, föredrag och andra aktiviteter som hör samman med bildkonst och ta initiativ till att författa, översätta, publicera, filma, spela in på band och ge ut verk. Den kan tillsätta tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper och åta sig undersökningar och forskning, antingen på eget initiativ eller i samarbete med någon annan förening, organisation eller institution vars målsättning inte är oförenlig med den egna.

5. Föreningen är en icke registrerad ideell förening, det vill säga en icke vinstdrivande förening.

6. Föreningens varaktighet är inte begränsad.

7. Föreningen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker i den verksamhet som beskrivits i punkterna ovan. Eftersom föreningen är en sektion av AICA finns ett utbyte av personuppgifter rörande medlemmar och de som önskar bli medlemmar (se punkt 6-10 i § 2 nedan), vilket innebär att det i denna del föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och AICA. AICA är personuppgiftsansvarig för den behandling AICA gör med medlems personuppgifter för sina egna ändamål.

8. Medlemmar, tidigare medlemmar och de som önskar bli medlemmar är i den utsträckning deras personuppgifter behandlas av föreningen att anse som registrerade. En registrerad har alltid rätt att vända sig till föreningen för att utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättigheterna beskrivs på Datainspektionens hemsida). Detta gäller även den gemensamma behandling som nämns i punkt 7 ovan.

§ II. Medlemskap och medlemsregister
1. Föreningen består av ett obegränsat antal medlemmar invalda efter ansökan eller valda hedersmedlemmar.

2. Den som söker medlemskap skall antingen ha svenskt medborgarskap eller vara yrkesmässigt verksam huvudsakligen i Sverige, på ett eller flera av de sätt som definieras i
§ II:3.

3. Den som ansöker om medlemskap skall visa prov på oavbruten verksamhet under de senaste tre åren inom ett eller flera av följande områden:
– publicering i tryckta eller elektroniska media eller medverkan i radio- eller TV-program eller videoverk
– publicerat arbeten i konsthistoria, estetik eller om kritik
– undervisning i konstkritik, konsthistoria, estetik, curatorskap, eller konst, på universitets- eller motsvarande nivå; eller
– arbete som curator i undervisnings eller vetenskapligt syfte inbegripet författande av vetenskapliga eller kritiska texter för museer eller konstgallerier vars syften huvudsakligen är ickekommersiella.

4. Den som ansöker om medlemskap skall sända till styrelsen senast tjugoåtta dagar före årsmötet:
– ett biografiskt standardformulär som bland annat skall innehålla ett kort curriculum vitae
– ett separat mer detaljerat curriculum vitae; och
– prov på verksamhet definierad i § II:3 ovan inbegripet kopior av ett urval texter av den sökande. Med undantag för de nämnda texterna skall ansökan göras på engelska, franska eller spanska, AICA:s tre officiella språk.

5. Styrelsen eller en medlem kan i undantagsfall föreslå att årsmötet väljer till medlem en person utan ansökan enligt § II:4 ovan som enligt dess mening uppfyller kriterierna enligt definitionen i § II:3. Invalet förfaller om vederbörande inte inom tjugoåtta dagar efter årsmötet till styrelsen skickar in de dokument som specificeras i § II:4.

6. Styrelsen skall inför invalet vid årsmötet på lämpligt sätt, för varje kandidat, presentera ansökan om medlemskap. En sökande väljs om vederbörande vid öppen omröstning får en majoritet av rösterna. Om någon medlem begär sluten omröstning med röstsedlar skall denna genomföras. Efter mötet skall ordföranden sända den nyligen valde medlemmens biografiska standarformulär till AICA:s huvudkontor.

7. Kandidatens inval vid årsmötet är provisoriskt i avvaktan på godkännandet av AICA:s generalförsamling som inhämtar råd från Electoral and Membership Commission och Administrative Council. Godkännandet görs på grundval av sökandes biografiska standardformulär.

8. Ett giltigt internationellt medlems- och presskort skickas till medlemmen omedelbart efter hans eller hennes inval i föreningen. Den nyvalde medlemmen börjar regelbundet betala årsavgift till föreningen från och med början av det kalenderår som följer efter det då valet bekräftades av AICA:s generalförsamling. Medlemskapet avslutas om medlemmen försummar att betala årsavgiften för det år som följer efter det år då medlemskapet godkändes. Betalningen skall i detta fall göras före slutet av det året. Om valet inte godkänns av AICA avslutas medlemskapet omedelbart och det ogiltiga medlems- och presskortet skall utan dröjsmål skickas tillbaka till AICA, genom föreningens styrelse, så snart innehavaren får information om att det blivit ogiltigt.

9. Om årsmötet avslår ansökan om medlemskap skall styrelsen skriftligen informera den sökande och meddela skälet eller skälen för avslag. Den sökande kan antingen försöka igen genom att skicka in en fullständig, uppdaterad ansökan om medlemskap inbegripet de dokument som anges i § II:4 till ett kommande årsmöte eller be två sponsormedlemmar i AICA:s Administrative Council att skicka ansökan till AICA:s generalsekreterare för medlemskap i AICA:s Open Section.

10. Medlems- och presskortens giltighet förnyas varje år genom klistermärken som bekräftar betalningen av årsavgifterna. Klistermärkena tas fram av AICA och skickas av föreningens kassör till varje medlem som ett kvitto.

11. Varje medlem kan föreslå att årsmötet väljer en enskild till hedersmedlem. Den som väljs till hedersmedlem betalar inte årsavgift men har rätt till ett giltigt internationellt medlems- och presskort och kan rösta vid varje föreningsmöte eller vid AICA:s generalförsamling. Föreningen betalar vederbörlig årsavgift för varje hedersmedlem till internationella AICA:s huvudkontor.

12. Föreningen för ett medlemsregister över sina medlemmar för att hantera följande uppgifter:
a) Vid genomförandet av föreningens ändamål och verksamhet som den beskrivs i § I bland annat genom att skicka information till medlemmar och möjliggöra nätverkande.
b) Hanterandet av administration av medlemskapet (inklusive avslutande av detta) när administration behövs för att följa dessa stadgar, bland annat avseende debitering av medlemsavgifter och utskick av klistermärken (se punkt 10 ovan).
c) Hanterande av nödvändig administration av föreningens angelägenheter bland annat angivande av vilka som är medlemmar respektive hedersmedlemmar samt om medlem har funktion i styrelse eller i valberedning.
d) För att medlemmar ska kunna hålla kontakt med varandra kan medlem begära att få ett utdrag ur registret med namn och kontaktuppgifter angivna. Medlem som inte vill att föreningen använder dennes personuppgifter på detta sätt kan anmäla det till föreningen.
e) Om det krävs enligt lag att uppgifter lämnas ut till myndighet.

§ III. Avslutande av medlemskap
1a. Varje medlem eller hedersmedlem kan avsluta sitt medlemskap genom att skriftligen meddela styrelsen sitt beslut.

1b. Medlem som ej erlagt medlemsavgiften för närmast föregående verksamhetsår skall anses ha utträtt ur föreningen, sedan han eller hon året efter det år avgiften avser två gånger per brev erinrats om att avgiften är förfallen och sedan trettio dagar förflutit därefter.

2. Medlem som lämnat föreningen enligt § III:1 kan ansöka om återinträde enligt § II.

§ IV. Föreningsmöte
1. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet varav årsmötet är ett.

2. Styrelsen skall en gång om året kalla till årsmöte, som skall hållas senast den 30 april, för att avhandla de ärenden som nämns i § IV:5.

3. Andra föreningsmöten skall hållas om ordföranden eller en majoritet av styrelsemedlemmarna så begär. Revisorerna eller tio procent av medlemmarna kan också begära ett föreningsmöte förutsatt att denna begäran ställs till styrelsen i skriftlig form.

4. Föreningsmötet skall hållas på tid och plats som bestäms av styrelsen som skall informera varje medlem om mötet och dess syfte.

5. Följande ärenden skall avhandlas och bifallas genom omröstning vid årsmötet:
* val av ordförande för mötet
* val av sekreterare för mötet
* val av två personer som, tillsammans med mötets ordförande, skall justera protokollet och fungera som rösträknare
* upprättande av röstlängd
* fastställande av föredragningslistan
* godkännande av kallelseförfarandet
* styrelsens verksamhetsberättelse
* styrelsens ekonomiska rapport
* revisionsberättelsen
* godkännande av styrelsens rapporter
* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* val av ordförande för två år
* val av vice ordförande eller sekreterare för två år
* val av kassör eller femte ledamot för två år
* val av sjätte ledamot eller sjunde ledamot för två år
* fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
* utseende av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
* val av tre personer till valberedningen för ett år, varav en sammankallande
* val av medlemmar och hedersmedlemmar
* andra ärenden som styrelsen kan ha att underställa årsmötet
* motioner från medlemmarna som skickats till styrelsen tjugoåtta dagar före årsmötet.

6. Vid årsmötet skall styrelsens rapport om föregående års verksamhet läsas upp av ordföranden eller om denne inte är närvarande av vice ordföranden; styrelsens ekonomiska rapport skall läsas upp av kassören eller om denne inte är närvarande av annan styrelsemedlem; och en av revisorerna skall läsa upp revisionsberättelsen.

7. Styrelsen skall föreslå årsavgift för kommande verksamhetsår för godkännande av årsmötet.

8. Om det uppstår en ledig plats bland föreningens styrelsemedlemmar kan en ny styrelsemedlem väljas antingen vid ett årsmöte eller vid annat föreningsmöte. Fyllnadsval av revisorer eller medlemmar av valberedningen kan äga rum vid föreningsmöte som inte är årsmöte. Styrelsemedlem eller revisor eller medlem av valberedningen utför uppdraget från slutet av det möte varvid han eller hon blir vald till slutet av det årsmöte när hans eller hennes mandatperiod avslutas. Se § IV:15 och § IV:16 för utskick av valberedningens förslag.

9. Följande ärenden skall avhandlas och bifallas genom omröstning vid föreningsmöte som inte är årsmöte:
* val av ordförande för mötet
* val av sekreterare för mötet
* val av två personer som, tillsammans med mötets ordförande, skall justera protokollet och fungera som rösträknare
* upprättande av röstlängd
* fastställande av föredragningslistan
* godkännande av kallelseförfarandet
* fyllnadsval för styrelsemedlemmar, revisorer eller medlemmar av valberedningen
* andra ärenden som styrelsen kan ha att underställa mötet
* motioner från medlemmarna som skickats till styrelsen tjugoåtta dagar före mötet.

10. Vid årsmötet och annat föreningsmöte förs protokoll som sedan det är justerat skall arkiveras och distribueras i kopior till samtliga medlemmar i föreningen.

11. Motionsrätt till årsmöte eller annat föreningsmöte tillkommer varje medlem. Motionen skall vara skriftlig och ha sänts till styrelsen senast tjugoåtta dagar före mötet.

12. Varje medlem som deltar i årsmötet eller annat föreningsmöte har en röst. Varje beslut vid ett sådant möte skall fattas med enkel majoritet där ej annat är föreskrivet, se § X:1, § X:2 och § XI:1.

13. Val med mer än en kandidat till varje post i styrelsen, som revisor eller medlem i valberedningen sker med sluten omröstning. I alla andra fall är omröstningen öppen, såvida inte någon närvarande röstberättigad yrkar på sluten omröstning. Om vid omröstning lika röstetal uppstår skall fungerande ordförande avge en utslagsröst. Vid sluten omröstning avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning.

14. Ombudsröstning kan förekomma vid alla föreningsmöten. Ombudet skall vara medlem av Svenska Konstkritikersamfundet och kan företräda endast en annan medlem vid omröstningen, förutsatt att denne kan visa upp undertecknad och av två personer bevittnad fullmakt i original.
Brevröstning kan i samband med årsmöte eller annat föreningsmöte förekomma i särskilda frågor, om styrelsen så beslutar. Handlingar och instruktioner delges samtliga medlemmar tillsammans med kallelse (se § IV, punkterna 15 och 16).

15. Kallelse med förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens berättelse rörande den ekonomiska förvaltningen, revisionsberättelsen och valberedningens förslag skall avsändas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet.

16. Kallelse till föreningsmöte som ej är årsmöte med förslag till föredragningslista och valberedningens förslag till fyllnadsval skall avsändas till samtliga medlemmar senast tio dagar före föreningsmötet.

§ V. Styrelse
1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som skall bestå av sju medlemmar, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre andra medlemmar. Styrelsemedlemmarna skall väljas vid årsmötet med undantag enligt § IV:9 för fyllnadsval vid föreningsmöte som inte är årsmöte.

2. Styrelsemedlemmarna skall väljas som stadgas i § IV:13 och § IV:14.

3. Alla styrelsemedlemmar (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter) väljs för en mandatperiod om två år, med möjlighet till två omval. Ytterligare omval kan inte ske till ordförandeposten. Ytterligare omval kan för övriga poster endast ske vid ett tillfälle (med maximalt tre mandatperioder), efter ett uppehåll om minst två år. Ordförandeposten kan maximalt innehas av samma person under sammanlagt 6 år. Övriga poster kan maximalt innehas av samma person under sammanlagt 12 år, men inte utan ett uppehåll om minst två år. Överlappande mandatperioder tillämpas så att val av fyra styrelsemedlemmar sker ena året och tre det andra. Val av ordförande skall ske samma år som val av sekreterare, femte ledamot och sjunde ledamot. Nästa år sker val av vice ordförande, kassör och sjätte ledamot.

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Alla beslut avgörs genom öppen omröstning, såvida inte någon styrelseledamot yrkar på sluten omröstning. Om vid omröstning lika röstetal uppstår skall fungerande ordförande avge en utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid val avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning.

5. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av fungerande ordförande. Om styrelsen efter granskning finner det korrekt tas det upp för godkännande vid nästa styrelsemöte. Protokollet kopieras och distribueras sedan till alla styrelsemedlemmar, revisorer, revisorssuppleanten och medlemmar av valberedningen. Originalprotokollen skall arkiveras.

6. Styrelsen skall i enlighet med gällande stadgar främja föreningens ändamål som anges i
§ I:3 och vidare:
* avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport vid årsmötet
* företräda föreningen i samarbete med AICA
* företräda föreningen inför svenska myndigheter
* avge remissyttranden
* genomföra utredningar, tillsätta arbetsgrupper, uppdatera föreningens hemsida och i alla andra avseenden organisera och övervaka föreningens verksamhet.

7. Styrelsen beslutar vilka styrelsemedlemmar som har rätt att teckna föreningens firma.

8. Samtliga styrelsemedlemmar skall underteckna, som ett tecken på godkännande, verksamhetsberättelsen och berättelsen om den ekonomiska förvaltningen som skall behandlas av årsmötet.

9. Föreningens ordförande är i egenskap av sektionsordförande i AICA självskriven ledamot i AICA:s Administrative Council. Om ordföranden inte har möjlighet att delta i Administrative Councils sammanträde kan han eller hon skriftligen i förväg till AICA nominera en annan av föreningens medlemmar att delta i mötet och rösta å föreningens vägnar.

10. Föreningens sekreterare ansvarar för att alla protokoll, verksamhetsberättelser, berättelser rörande den ekonomiska förvaltningen, revisionsberättelser, andra relevanta dokument och korrespondens skickas till Dokumenteringsarkiv för modern konst i Lund för arkivering.

§ VI. Valberedning
1. Årsmötet skall utse en valberedning bestående av tre medlemmar varav ingen är styrelsemedlem, revisor eller revisorssuppleant. En av de tre utses till sammankallande. Mandattiden anges i § IV:5 och § IV:9.

2. Valberedningen skall förbereda och rekommendera valet av kandidater för styrelse- och revisorsposterna inför nästföljande årsmöte. Årsmötet väljer sedan de föreslagna, några av de föreslagna eller andra väl kvalificerade medlemmar.

3. Valberedningens förslag skall sändas ut till alla föreningsmedlemmar tillsammans med andra relevanta handlingar inför årsmötet eller i förekommande fall inför annat föreningsmöte än årsmötet i enlighet med § IV:15 eller § IV:16.

§ VII. Revisorer
1. Årsmötet skall välja två föreningsmedlemmar till revisorer och en till revisorssuppleant. Fyllnadsval av revisorer och revisorsuppleant skall genomföras enligt § IV:9. Revisorerna och i förekommande fall revisorssuppleanten skall granska föreningens bokföring och rapportera om styrelsens ekonomiska redovisning. Revisionsberättelsen skall undertecknas av revisorerna och i förekommande fall, se § VII:4, av revisorssuppleanten och en kopia skall skickas ut till alla medlemmar enligt § IV:15.

2. Revisorerna och i förekommande fall revisorsuppleanten skall, mot bakgrund av vad de kommit fram till vid sin granskning enligt § VII:1, avge en revisionsberättelse till styrelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår tillstyrkes eller avstyrkes.

3. Med anledning av revisionsberättelsen fattar årsmötet beslut om att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.

4. Revisorssuppleanten träder in om någon av de ordinarie revisorerna inte har möjlighet att utföra sitt uppdrag.

§ VIII. Verksamhetsår
1. Kalenderåret om tolv månader som slutar den 31 december skall vara föreningens normala räkenskaps- och verksamhetsår.

§ IX. Tillgångar
1. Föreningens tillgångar består av:
– årsavgifter från medlemmarna som betalats eller som förfallit till betalning
– bidrag som tillfaller föreningen
– andra lagenligt tillåtna tillgångar.

2. Alla medlemmar med undantag för hedersmedlemmar skall senast den 15 februari, såvida inte styrelsen medgett något annat, betala en årsavgift till föreningen som beslutats av föregående årsmöte. Angående betalning av årsavgifter till AICA för hedersmedlemmar, se
§ II:11.

§ X. Stadgeändring
1. Styrelsens förslag till stadgeändring formuleras som en motion att behandlas vid årsmötet. Alla sådana förslag måste skickas till samtliga medlemmar senast en månad före mötet. Förslaget kräver för att träda i kraft två tredjedels majoritet av rösterna från de närvarande vid mötet.

2. Stadgeändring kan föreslås av medlem. Varje sådan motion föreslagen av en medlem skall underställas två föreningsmöten varav det ena skall vara ett årsmöte. Motionen skall sändas till samtliga medlemmar tillsammans med inbjudan till respektive möte. För att träda i kraft kräver motionen till stadgeändring två tredjedels majoritet av rösterna från de närvarande vid vart och ett av mötena.

§ XI. Upplösning
1. För upplösning av föreningen fordras att tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid ett årsmöte eller ett föreningsmöte som inte är årsmöte röstar för en motion att upplösa föreningen föreslagen antingen av styrelsemedlemmar eller av medlemmar. En slutgiltig motion med samma innebörd tas upp vid ett årsmöte som hålls sedan minst trettio dagar förflutit efter det första mötet. En kopia av den slutgiltiga motionen skall sändas till alla medlemmar minst trettio dagar före det möte då frågan kommer att behandlas. Bifaller tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna vid det andra mötet den slutgiltiga motionen skall styrelsen gå vidare med upplösningen av föreningen på sätt som föreskrivs nedan.

2. Upplöses föreningen skall dess tillgångar, sedan samtliga skulder är betalda och i överensstämmelse med svensk lag, överlämnas till en eller flera organisationer vars ändamål och syfte svarar mot föreningens.

Stadgarna publiceras på föreningens hemsida i parallella versioner på svenska och engelska. Medlemmarna kan rekvirera kopior av dokumenten. I båda versionerna anges när de antagits och när de ändrats. Vid tolkning av stadgarna hänvisas till den svenska texten.

Lämna ett svar