Bli medlem

Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska sektionen av AICA, är en ideell förening som samlar yrkesverksamma konstkritiker inom alla media, undervisning eller arrangerande av utställningar. Medlemmarna ägnar sig i första hand åt modern och samtida konst från alla kulturer. Föreningens uppgift är att främja förståelsen och den kritiska tolkningen av bildkonsten i alla dess berättelser och uttryck.

Som medlem får du ett internationellt presskort. Kortet förnyas varje år med en klisterlapp sedan årsavgiften betalats. Du får även inbjudningar, erbjudanden och information om föreningens olika verksamheter: föreläsningar, debatter, symposier och seminarier samt utgivning av publikationer.
För att bli medlem ska du visa prov på oavbruten verksamhet under de senaste tre åren inom ett eller flera av följande områden:
• publicering i tryckta eller elektroniska media eller medverkan i radio- eller TV-program eller videoverk
• publicerat arbeten i konstvetenskap, estetik eller om kritik
• undervisning i konstkritik, konstvetenskap, estetik, curatorskap, eller konst, på universitets- eller motsvarande nivå; eller
• arbete som curator i undervisnings eller vetenskapligt syfte inbegripet författande av vetenskapliga eller kritiska texter för museer eller konstgallerier vars syften huvudsakligen är ickekommersiella.

Dessutom behöver du antingen ha svenskt medborgarskap eller vara yrkesmässigt verksam inom ovan nämnda områden huvudsakligen i Sverige.

Ansökan består av tre delar:
• formulär för medlemsansökan finns på AICA:s hemsida.
• detaljerat CV som innehåller en förteckning över artiklar, recensioner, katalogförord, böcker och dylikt.
• kopior av ett representativt urval av texter.

Ansökan skickas senast i slutet av mars till:
aicasweden@gmail.com

Styrelsen går fortlöpande under året igenom inkomna ansökningar. Årsmötet som äger rum i slutet av april fattar ett första beslut om inval. Internationellt presskort skickas till medlemmen omedelbart efter hans eller hennes inval i föreningen. Ansökan går sedan vidare till internationella AICA:s Electoral and Membership Commission och generalförsamling för slutgiltigt godkännande av medlemskapet. Från och med påföljande år betalas årsavgift till svenska AICA, för närvarande 450 kronor.


Att tänka på när du fyller i din ansökan – goda råd och tips
Ledamöterna i internationella AICA:s medlemskommitté kan vara från Pakistan, Australien eller Brasilien: det vill säga någon som varken kan svenska eller känner till något alls om den svenska/skandinaviska konstkontexten och dess publikationer, institutioner och konstnärer. För att öka chanserna att bli godkänd även där bör ansökan därför skrivas parallellt på svenska och engelska.

Några hållpunkter
som brukar kunna vara till nytta – se igenom dem och kontrollera vilka som är aktuella i ditt fall:
• titlar på artiklar och böcker på svenska: översätt och ange på engelska i parentes efter originaltiteln
• karaktärisera publikationen: ”anthology”, ”exhibition catalogue”, ”scholarly publication”, ”Swedish daily newspaper”, ”online art magazine” etc.
• om publikationen inte är bok eller dagstidning, karaktärisera genom att ange upplagans storlek, tex: ”art magazine, edition 10 000”
• karaktärisera texter (”review, Venice Biennale” eller ”article on the Swedish art market” eller ”essay on the globalization of the contemporary art world” etc.)
• akademiska begrepp: ”hp” blir ”credits”, magisteruppsats blir master thesis etc. + använd universitetens engelska namn
• ange hur många sidor en bok- eller tidskriftsartikel är (”34 pages” etc.)
• svenska museer och andra institutioner har alltid ett engelskt namn också, ange det i parentes efter det svenska namnet. (Notera att ”konsthall” heter ”kunsthalle” på engelska – sic!)


Det är också viktigt
att du i samband med ansökan meddelar om du accepterar att dina kontaktuppgifter läggs ut på AICA:s hemsidor.

Välkommen med din ansökan!

Lämna ett svar