Konstkritiken till offensiv!

från Konstperspektiv 3/02

pres_story_pic1.gif

Charlotte Bydler, konstvetare och kritiker, och Christian Chambert, ordförande för Svenska Konstkritikersamfundet.

Under den senaste tiden har vi kunnat följa hur kulturjournalistiken skärskådats i massmedierna. Konstperspektiv träffade Charlotte Bydler, konstvetare och kritiker, och Christian Chambert, ordförande för Svenska Konstkritikersamfundet, för ett samtal om kulturjournalistikens status med speciellt fokus på konstkritiken.

konstperspektiv: Vad skiljer konstkritiken från annan form av kulturjournalistik?

charlotte: Innan man besvarar den frågan tror jag man bör vara medveten om att konstkritiken ser ut på olika sätt i olika medier. Det finns ändå vissa gemensamma nämnare, som exempelvis att det som tas upp ofta har ett nyhetsvärde av något slag. Kritiken är av tradition värderande, men den har också en starkt pedagogisk uppgift genom att introducera och presentera konst och konstnärskap man kanske inte omedelbart upptäcker.

christian: Det är ingen tillfällighet att kritiken debatteras just nu. Kulturjournalistiken befinner sig i kris, och kämpar för att hitta en ny publik. Detta har inneburit att den kritiska bevakningen kommit att blandas upp med annat material, och ibland kan det för en utomstående vara svårt att avgöra vilka texter som är vad. Jag menar att konstkritiken, särskilt under krisperioder, ska gå på offensiven och berätta vad som är värt att uppmärksammas!

charlotte: Jag vet inte om jag håller med om att detta är ett problem. Kanske för kritikerna och konstnärerna, men inte för läsaren som ju får ta del av fler texter som i förlängningen kan resultera i ett utställningsbesök.

kp: De flesta tycker säkert om att läsa positiva texter som uppmuntrar till utställningsbesök. Men hur är det med de kritiska och värderande texterna ? sitter de trångt idag?

christian: Jag skulle vilja säga att det är konsten som sitter trångt. Många kritiker vill stödja den nya konsten för att man uppfattar att den är hotad. Det är förståeligt, men konsekvensen kan lätt bli att den kritiska granskningen hamnar lite i skymundan trots att den är betydelsefull.

kp: Finns det inte en risk att nära personliga kontakter trubbar av den kritiska skärpan?

charlotte: Jag vet faktiskt inte hur man som kritiker ska undgå att lära känna konstnärer. De är ju trots allt den viktigaste källan till kunskap om verken. Naturligtvis kan det förekomma smygande värderingsförskjutningar, men dem måste varje enskild individ vara observant på. Kanske borde man göra som i vetenskapliga tidskrifter, där skribenten alltid måste redovisa vilka personliga kopplingar man har till sitt ämne, exempelvis vem som finansierat forskningen. Denna slags etik saknas helt på konstens område.

christian: Det är vanligt att särskilt unga skribenter i sina essäer skriver om konstnärsvänner i samma generation. Det ser jag inget märkligt i. Idag är det heller inte så ovanligt att konstnärerna själva skriver om sina egna och kollegers verk, ofta på ett mycket inspirerat sätt. Men jag håller med om att det är en förtroendefråga att man är tydlig om vilken roll man har när man skriver en viss text.

kp: Ibland hör man, framför allt från konstnärshåll, att kritikerna har alltför stor makt.

christian: Det är nog egentligen mediernas makt de menar. Och den är onekligen stor. Men man måste tänka på att det aldrig kommer att finnas lika många kritiker som konstnärer. Då uppstår ofrånkomligt ett maktförhållande, som jag känner på mig är mindre påtagligt idag än förr i och med att antalet medier och skribenter är större.

charlotte: Naturligtvis kan det vara kämpigt att få sina verk bedömda utan att kunna svara för sig. Vi får dock inte glömma, att konstkritiken inte enbart är en fråga om relationen mellan konstnärer och kritiker. Allra viktigast är publiken, och ska konstkritiken kunna utvecklas behöver vi en öppen diskussion om den där alla aktörer får komma till tals.

kp: Är det ett problem att konstkritiken enbart tycks vända sig till sin traditionella publik, den bildade medelklass som inte längre finns?

christian: Jag känner inte riktigt igen mig i den beskrivningen. Det har trots allt hänt mycket. Flera tidningar har idag skribenter i olika åldrar och med varierande bakgrund. Och rekrytering av nya skribenter sker hela tiden.

charlotte: Den relativt stora mångfalden i Sveriges lilla konstliv kan man vara glad över. Men ändå kommenterar kritiker i riksmedia i stort sett samma utställningar. Där finns så att säga fortfarande bara ett ”system” att verka inom. Alla är överens om att kritiken bör sålla fram vad som är viktigt ? men frågan är för vem? Den internationellt inriktade konsten i storstäderna har en helt annan målgrupp än den lokala konsten, som finns både i städer och på landsbygden.

kp: Är konstkritikens ”upptagningsområde” för snävt? Missar man alltför mycket i sin bevakning?

charlotte: Jag tror att de flesta av dagens kritiker är ganska kunniga om nya media. Sämre är det med kunskaperna om alla subkulturer som vi idag kan se uppträda på konstscenen. Det vore inte dumt om media kunde hålla sig med olika skribenter som är specialister på olika slags konst, ungefär som fallet är inom musikkritiken. Det florerar än idag en gammal ide om att konst kan värderas enligt en gemensam standard, och det kan den inte därför sorteras mycket konst ut som ointressant eller irrelevant.

pres_story_pic2.gif
Christian Chambert och Anders Olofsson.

christian: Vi får inte glömma att konstscenen förändrats ganska dramatiskt sedan mitten av 90-talet. Då var det mindre vanligt att betydande utländska konstnärer ställde ut i Sverige. Idag är nästan alltid några av dem på besök, och svenska konstnärer ställer ut flitigt på den internationella arenan. Det är trevligt, men samtidigt har det blivit svårare för kritikerna att följa med vad som händer. För konstnärerna finns ett välutvecklat bidragssystem som underlättar deltagandet i detta internationella utbyte, men för kritiker finns inget motsvarande. Det är en stor nackdel.

charlotte: Och ofta får man enbart läsa om svenska framgångar utomlands. Det känns fruktansvärt provinsiellt.

kp: Är vi verkligen så ointresserade av vår omvärld? Det skrivs ju ändå en hel del om utländsk konst i svensk press.

charlotte: Det är riktigt. Men flertalet av dessa texter handlar om vad som händer på den kosmopolitiska konstscenen, på de stora internationella samlingsutställningarna som alla biennalerna. Väldigt få kritiker intresserar sig för lokala fenomen. Och det ointresset gäller såväl Sverige som utlandet.

christian: Ja, vi får inte tappa det lokala perspektivet. Det är ju på lokalplanet som publiken finns. Sedan bör man inse att för publik och konstnärer i många andra delar av världen, i till exempel Turkiet, Kuba, Indien eller Östeuropa är resmöjligheterna inte lika stora som hos oss, och de stora internationella utställningarna är ofta deras enda chans att få en glimt av konsten utanför det egna landets gränser. Men det största problemet är ändå att kritiken fortfarande är alltför snävt inriktad på konsten i väst, och så lite intresserar sig för utställningar i tredje världen.

kp: Slutligen, vad önskar ni er för konstkritikens del i framtiden?

charlotte: Jag önskar mig mest av allt en uppdelning av kritikerna på olika specialområden, så att alla slags konstyttringar kan hanteras med samma kompetens.

christian: Eftersom kritikens villkor ytterst är en resursfråga kan man också önska sig frikostigare ekonomiska ramar, så att kritikerna kan utvecklas i sin yrkesroll. Jag tänker framför allt på medel för resor och vidareutbildning och gärna pengar för djuplodande artiklar som det tar lång tid att skriva.

text och foto: anders olofsson

FAKTA:
Svenska Konstkritikersamfundet är en ideell organisation och den svenska sektionen av aica (Association Internationale des Critiques d’Art), en organisation under unesco:s paraply. Man har ca 250 medlemmar. På hemsidan http://www.aicasweden.org/ kan man läsa mer om föreningen och dess aktiviteter.

Upprop för Tensta konsthalls fortlevnad

Uppropet för Tensta konsthalls fortlevnad skickas till media och berörda beslutsfattare. För ytterligare information kontakta Tamara Malmeström och Katinka Kant. Adressdetaljer se nedan.
Upprop för Tensta Konsthalls fortlevnad

Sedan Tensta Konsthall invigdes under Kulturhuvudstadsåret 1998 har konsthallen utvecklats från det djärva kulturella projektet inom Ytterstadssatsningen till en av Sveriges ledande konstinstitutioner.

Tensta Konsthalls utställningar är banbrytande och inte bara angelägna för Stockholmsområdet, de är av betydelse för hela landet. Den internationella profilen kommer tydligt fram i den pågående utställningen (t o m 26 oktober) med den thailändska konstnären Araya Rasdjarmrearnsooks verk som fokuserar på marginaliserad identitet.

Vi behöver mångfald, och INTE bara ett centraliserat konstliv i Stockholms innerstad. Tensta Konsthall gör en pionjärinsats. Tensta Konsthalls publika arbete bygger på riksdagens kulturpolitiska mål och en segregerad stadsdel har blivit en integrerande mötesplats. Tensta Konsthall har bidragit till att ge ett problemfyllt ytterstadsområde ett positivt kulturellt mervärde.

Vi som undertecknat detta upprop uppmanar inblandade beslutsfattare att ge Tensta Konsthall tid och ekonomisk trygghet för att fortsätta uppbyggandet av en förtroendefull mötesplats också för Tenstaborna.

KONTAKT:
Tamara Malmeström
Stora Fiskaregatan 15 B
22224 Lund
email: tamaramalmestrom@hotmail.com

Katinka Kant
katinka.kant@telia.com

Uppropet för Tensta Konsthalls fortlevnad kommer att publiceras på Svenska Konstkritikersamfundets hemsida www.aicasweden.org

Tamara Malmeström, konstnär, Lund
Katinka Kant, journalist
Birgit Broms, konstnär, ledamot Konstakademien
Bo Sylvan, ledamot Konstakademien
Torsten Andersson, konstnär, Professor, ledamot Konstakademien, Hörby
Carl Magnus, konstnär, Professor, ledamot Konstakademien, Lund
Kjell Anderson, konstnär, ledamot Konstakademien
Sven Lundh, styrelseledamot Moderna Museet
Marie-Louise Ekman, konstnär, Rektor Konsthögskolan, Professor, ledamot Konstakademien
Johan Cellsing, arkitekt, ledamot Konstakademien
Harald Lyth, konstnär, ledamot Konstakademien
Jonas Bohlin, arkitekt SIR, ledamot Konstakademien
Bengt Hidemark, Professor, ledamot Konstakademien
Ove Hidemark, Professor, ledamot Konstakademien
John Wipp, konstnär, ledamot Konstakademien
Cajsa Holmstrand, konstnär, ledamot Konstakademien
Lars Englund, konstnär, ledamot Konstakademien, Jonstorp
Max Book, konstnär, ledamot Konstakademien
Håkan Rehnberg, konstnär, ledamot Konstakademien
Eva Löfdahl, konstnär, ledamot Konstakademien
Olle Bonniér, konstnär, ledamot Konstakademien
John-Erik Franzén, konstnär, ledamot Konstakademien, Östra Tommarp
Michael Granit, Professor, ledamot Konstakademien
Arne Charléz, konstnär, ledamot Konstakademien
Dan Wolgers, konstnär, Professor, ledamot Konstakademien
Eva Lange, skulptör, ledamot Konstakademien
Ann Edholm, konstnär, ledamot Konstakademien
Åke Axelsson, Professor, ledamot Konstakademien
Leif Bolter, skulptör, ledamot Konstakademien
Mats Edblom, arkitekt, preses Konstakademien
Leoni Geisendorf, arkitekt, ledamot Konstakademien
Lars Grandin, Professor, ledamot Konstakademien
Peter Erséus, arkitekt, ledamot Konstakademien
Ingegerd Möller, konstnär, ledamot Konstakademien
Cecilia Edefalk, konstnär, ledamot Konstakademien
Gunnar Mattsson, Professor, ledamot Konstakademien
Laris Strunke, konstnär, ledamot Konstakademien
Lena Cronqvist, konstnär, ledamot Konstakademien
Lars Nittve, chef Moderna Museet
Sune Nordgren, museichef Nationalmuseet ,Oslo
Jan-Erik Lundström, chef Bildmuseet i Umeå
Gunhild Stensmyr, NICE- network in culture/ Skärets Konsthall
Isabella Nilsson, chef Uppsala Konstmuseum
Åsa Nacking, chef Lunds Konsthall
Cecilia Nelson, fd chef Lunds Konsthall
Charles Esche, chef Rooseum, Malmö
Elisabet Haglund, chef Borås Konstmuseum
Magnus Jensner, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Veronica Wiman, curator
Sara Arrhenius, IASPIS
Karina Ericsson Wärn, IASPIS
Thomas Kjellgren, chef Kristianstads Konsthall
Tomas Millroth, chef Ystad Konstmuseum
Helena Persson, chef Göteborgs Konstmuseum
Agneta von Zeipel, Konsthallen Bohusläns museum
Marika Reuterswärd, intendent Malmö Konstmuseum
Gertrud Sandqvist, prefekt Konsthögskolan Malmö
Niclas Östlind, Liljevalchs Konsthall
Gunnel Pettersson, Prefekt Head of Department Institutionen för Konst, Fine Arts Department, Konstfack
Johan Pousette, Baltic Art Center Visby Baltic Art Center
Margaretha Rossholm Lagerlöf, Professor i Konstvetenskap, Stockholms universitet
Helen Broms Sandberg, konstnär
Magnus Wallin, konstnär, Professor Konsthögskolan i Umeå, Malmö
Clay Ketter, konstnär, N.Y., Lilla Uppåkra
Felix Gmelin , konstnär
Joachim Granit, konstnär
Carin Ellberg, konstnär
Magnus Bärtås, konstnär
Katinka Ahlbom, konstnär
Ola Pehrson, konstnär
Carl Micael von Hausswolff, konstnär
Annika Svenbro, konstnär, Lund
LG Lundberg, konstnär
Katarina Norling, konstnär
Hans Fogh, Professor
Lova Hamilton, konstnär
Ebba Matz, konstnär
Heinz Müllner, skulptör, Professor Konsthögskolan
Anne Thulin, konstnär, New York
Steven Bachelder, konstnär
Anders A, konstnär, Malmö
Anita Nilsson Billgren, konstnär, Malmö
Jonas Theselius, konstnär, Benestad
Aki Kaurismäki, filmregissör, Finland
Tomas Tranströmer, författare
Monica Tranströmer, översättare
Mikael Timm, författare
Gösta Ekman, skådespelare
Erland Josephson, skådespelare, författare
Tom Sandqvist, författare
Lars Thulin, bokförläggare, Lund
Lena Thulin, formgivare, Lund
Ana Valdes, författare, journalist
Mats Stjernstedt, konstkritiker och curator
Anna Brodow, konstkritiker
Mårten Arndtzén, konstkritiker
Ingela Lind, konstkritiker
Pontus Kyander, konstkritiker
John Peter Nilsson, konstkritiker
Cristina Karlstam, konstkritiker
Millou Allerholm, konstkritiker
Jessica Kempe, konstkritiker
Christian Chambert, konstkritiker
Jelena Zetterström, konstkritiker
Sonia Hedstrand, konstkritiker
Håkan Nilsson, konstkritiker
Lars O Ericsson, konstkritiker
Dan Jönsson, konstkritiker
Cecilia Stam, konstkritiker
Malin Krutmeijer, kulturredaktör
Susanne Pagold, journalist
Maria Koolen Helmin, konstnär, Professor Konstfackskolan
Frida Cornell, Projektledare, Projekt Framtiden/Galleri Östberg, Maritima Museet
Kari Mjåtveit, konstnär, Professor Valands Konsthögskola
Bengt Adlers, Växjö Konsthall
Benny Birgersson, gallerist, Halmstad
Marina Schiptjenko, Galleri Andréhn-Schiptjenko
Thomas Nordanstad, gallerist
Bettina Pehrsson, Galleri Nordenhake
Magnus Åklundh, Galleri Magnus Åklundh, Malmö
Lisa Björklund, gallerist
Yvonne Möller, konstnär, Jonstorp
Matts Leiderstam, konstnär
Mattias Givell,
Marianne Hultman,
Karin Hansson
Karolina Holmlund
Måns Wrange, konstnär
Anna Kindvall, konstnär
Karin Johnson, konstnär
Carina Gunnars, konstnär
Joachim Carlsson, konstnär
Carsten Höller, konstnär
Thomas Elovsson, konstnär
Anders Olofsson, konstkritiker
Miriam Bäckström, konstnär
Katarina Eismann.konstnär
Ulf Rollof, konstnär
Stig Sjölund, konstnär
Frans Koolen, konstnär
Jonas Dahlberg, konstnär
Johan Nobell, konstnär
Lars Traegde, konstnär
Dan Wirén, konstnär
Irina Gebuhr, konstnär
Rikard Samuelsson, chefredaktör Plaza Magazine
Christopher Östlund, förlagschef Plaza Publishing Groupe
Nalin Pekgül, politiker
Berin Balta, politiker
Cecila Parsberg, konstnär
Mette Wide,konstnär, Benestad
Katja Virdalm,konstnär, Lund
Evalena Lidman
Stina Ebers, konstnär, Lund
Eva Maria Eriksson, konstnär, Svarte
Lennart Fägerskiöld, konstnär
Martin Schibli, konstvetare, curator, Helsingborg
Annelie Nilsson, konstnär, Malmö
Björn Ross, konstnär, Köpenhamn
Maud Färnström, PhD konstvetenskap
Johanna Schartau, konstnär
Anna Linder, konstnär
Katarina Andersson, konstnär
Anna Ekberg, Svenska Institutet
Anders Ljungman
Ingegerd Wiking, Lund
Annika Hambrudd
Kicki Larsson
Anki Bengtsson
Jan Thorsten Ahlstrand, chef Skissernas Museum, Lund
Lars Arrhenius, konstnär
Sofia Klittmark
Anita Linde, bokhandlare, Lund
Gunnar Sandin, konstnär ,Malmö
Lotta Smed
Susie Rasmussen
Martina Bigert
Robert Jelinek
Martina Norell
Gert Aspelin, konstnär, Kivik
Leif Elggren, konstnär
A.Virgil Dejarv, konstnär
Per Enoksson, Bildkonstnär i Umeå
Daniel Westlund, Konstfackskolan
Asa Andersson, konstnär
Alexandra Kostrubala
Kicki Sjögren, doktorand i konstvetenskap vid Lunds universitet
Anna Selander, konstnär och konstkonsulent i Jämtlands län
Magdolna Szabo, konstnär, Lund
Maria Hellström, konstnär, Malmö
Per Engström
Mariana Manner, konstnär, Lund
Björn Kjelltoft
Charles A. Njau, konstnär
Khaled Ramadan, konstnär och curator, Köpenhamn
Ingrid Engarås
Bertil H. Schulze
Maya Hald, performancekonstnär och författare
Per Hüttner, konstnär
Joakim Rindå, Kärrtorp
Gert Sparr
Ann Landgren, Lund
Joanna Sandell, konstkritiker
Jakob Hallberg
Andreas Gedin, konstnär, Stockholm
Anna-Karin Larsson
Malin Lobell
Nina Aronsen
Helena Svärd
Patrik Dahlberg
Renée Höglin, journalist
Åsa Elzén
Eva Linder
Johanna Rosenqvist, doktorand konstvetenskap, Institutionen för konst- och Musikvetenskap, Lund
David Stackenäs, musiker
Kerstin Hallin
Per Erik Johnson
Claes Nelson, tandläkare, Lund
Malin Arnell, konstnär
Kerstin Winberg , konstnär, Malmö
Anna Kindgren, konstnär, Stockholm
Maria Wahlgren
Majlis Agbeck ,konstnär
Lennart Alves, Skånes Konstförening
Ulrika Sparre
Helena Holmberg, curator, Index
Pär Bergström
Hélena Nybacka
Magnus Thierfelder
Alexander Gutke, konstnär
Enrique Battista, konstnär
Annika Jansson
Marit Lindberg, AIT Arts Initiative Tokyo
Catharina Gabrielsson
Mio Olsson
Paul Soares, författare
Anna Brag, konstnär, Malmö
Ylva Westerlund
Anna Celander, Malmö
Stina Larsson Ark AB
Maria Falk, intendent Konstföreningen Aura, Krognoshuset, Lund
Anders Boqvist
Linda Fagerström, doktorand konstvetenskap, Lunds universitet.
Konstkritiker i Helsingborgs Dagblad
Nilsmagnus Sköld
Anna Nyberg
Anders Kappel, konstnär, Malmö
Anna Wessman, konstnär
Hans Tornberg, advokat
Magnus Ottertun, konstnär
Lena Mattsson, bildkonstnär, Malmö
Liv Strand,konstnär
Johan Thurfjell
Camilla Backman
Tomas Löfström, författare
Henrik Schmidt
Power Ekroth
Leif Magne Tangen, Leipzig
Sofia Häyhtiö
Karin Diamond
Yrr Jonasdottir,Ystads konstmuseum
Anita Ylipaa
Jan Braar Christensen
Johan Scott, konstnär, Professor Konsthögskolan, Stockholm
Rikard Fåhraeus
Elisabeth Westerlund
Kristina Mellström, intendent Borås Konstmuseum
Helena Seth, Elverket, Dramaten
Niclas Östholm
Anna Hyltze Utställningskoordinator Göteborgs Konsthall
My Ekman
Victoria Brännström
Astrid Göransson, konstnär, Åstorp
Olle Dahl, konstnär
Sofie Sweger
Helena Lagerlöf
Martin Petéus
Josefin Herolf
Anders Jansson
Kerstin Wickman , Konstfackskolan
Eie Herlitz
Kim Einarsson, student vid Internationella curatorutbildningen,
Stockholms universitet.
Leslie Johnson , Valands Konsthögskola
Clara Lindberg
Charlotte Walentin
Nathalie Diercksen
Per-Åke Lindblom
Eva Maria Ern, Konstfackskolan
Professor Cheryl Akner-Koler, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design
Gizela Sladic, politiker
Philippa Björck Nanfeldt, Göteborgs Konsthall
Rebecka Grönjord
Lena Boethius, Göteborgs Konstmuseum
Emma Ahlin, student vid curatorsutbildningen, Stockholms Universitet
Elin Ahlin Sundman
Anita Sundman
Gittan Jönsson, konstnär
Annika von Hausswolff, konstnär
Linda Palmer, konstnär, Ystad – England
Dorota Lukianska, Göteborgs Konsthall
Erik Möller, arkitekt SAR/MSA
Marianne Lindberg De Geer, konstnär
Inger Hägglund Tornberg
Pia Kristoffersson, Chef/intendent Gävle Konstcentrum
Rebecka Tarschys, journalist
Elisabet Apelmo, konstnär, Malmö
Linus Lindell, Simrishamn
Roland Ljungberg, konstnär
Christina Rundqvist, konstnär
Leif Gustavsson, konstnär
Birgitta Samuelsson, konstnär
Luigi Inganni, konstnär
Stefan Fransson, konstnär
Elisabet Sagefors, konstnär
Gunnar Larsson, konstnär
Magdalena Smidova , Projektledare, Forum för levande historia, Stockholm
Karna Lindstedt

Tensta Konsthalls Vänners upprop, ES/031115

Tensta Konsthall hotas idag av nedläggning om inte tillräckliga medel ställs till förfogande, trots att konsthallen idag betraktas som en av Sveriges ledande konstinstitutioner. Utställningarna är banbrytande och inte bara angelägna för Stockholmsområdet, de är av betydelse för hela landet. Det hävdar framstående konstnärer, ledamöter i Konstakademien, konstkritiker och museichefer. De har undertecknat ett upprop för konsthallens bevarande i sin nuvarande organisation. Bland undertecknarna kan nämnas Lena Cronqvist, Olle Bonniér, John-Erik Franzén, Birgit Broms, Bo Sylwan, Tomas Tranströmer, Johan Celsing, Charles Esche, Åsa Nacking, Mårten Arndtzén, Anna Brodow, Ingela Lind, Marie Louise Ekman och Dan Wolgers.
Låt inte den investering som lagts ner på Konsthallen förslösas genom
1.minskade anslag till Tensta Konsthall,
2.förändrad organisation med lägre kvalitet på utställningarna
3.och anpassning till beslutfattarnas krav på inriktning.
Det vore ett ingrepp i yttrandefriheten och i den fria konsten.
I regeringsförklaringen sade Statsminister Göran Persson att ”kulturen är samtidens känslospröt in i framtiden. Här blandas historiens identiteter med förhoppningarnas nyfikenhet. Det konstnärliga arbetet skall stödjas och kulturlivet öppnas”. Låt det inte bli tomma fraser.

KONTAKT: Bo Werner, ordf TKV
Sotingeplan 28,
163 61 Spånga
Tel 08-36 08 13
h.werner@swipnet.se/tenstakonsthallsvanner@hotmail.com

Följande namn vill ge sitt uttryckliga stöd till Tensta Konsthalls verksamhet!
Bo Werner, ordf TKV
Erik Stenberg
Margaretha Rossholm
Lagerlöf
Karl Erik Lagerlöf
Lena Karlsson
Harriet Werner
Christian Gillmann
Jenny Asp
Malin Engstedt
Elisabet Rudhe
Erja-Riitta Salonen
Kati Liljebäck
Britta Bjarnehag
Anders Bergman
Roland Haeberlein
Birgitta Haeberlein
Anna-Lena Ögren
Hans Näslund
Ingrid Näslund
Sara-Lisa Saks
Erkki Vuonokari
Anne Cathrine Mårtensson
Lars Jansson
Susanne Johansson
Maud Lindblad
Ann-Britt Värmås
Efi Ioannidou
Dimitris Ioannidis
Gustav Carlsson Frost
Anneli Carlsson
Takashi Kudo
Mattias Givell
Dilsa Demirbag-Sten
Hasse B Gaenger
LailaGaenger
Bertil Bragby
Håkan Lövblad
Lenah Hellberg
Boel Jonsson
Carl-Otto Jonsson
Halina Hylander
Sven Hylander
Tomas Åberg
Irene Sigurdsson
Lennart Andersson
Helén Partos
Christian Partos
Inga-Lill Lagergren
Gudrun Elgue-Johansson
Gudrun Hjelte
Anna Lena Pemer
Jann Storsaeter
Mirjam Lagergren
Ivan Lagergren
Anders Björnsson
Margareta Hölne
Therese Vallstedt
Magdalena Franciskovic
Antonius van Arkel
Magnus Kusoffsky
Carl-Gunnar Löfgren
Maria Backlund
Tove Bouveng
Håkan Storsäter
Nadja Storsäter
Inga-Lill Lagergren
Barbro Schaffer
Carin Ljung
Lena Thulin
Lars Thulin
Gabriella Danver
Jack Weil
Rune Jansson
Roberto Torregiani
Bosse Andersson
Ivar Södergren
Eva Ede
Eva Nyberg
Birgitta Ståhl Torregiani
Kaj Eddinger
Bengt Härdolin
Li Hertzmann Ericsson
Lina Wersäll
Mater Nurmi
Kirvall Zaelmiean
Olle Larsson
Stig Danielsson
Eva Snytt
Lars Nyberg
Per Carm
Joakim Samson
Anneli Fluhr
Ulla Kastrup
Björn Sjunnesson
Magnus Bons
Anna Larsson
Lena Larsson
Roger Larsson
Ebba Sjödahl
Irene Arell
Kerstin Allwin
Stefan Allwin
Kiko Pino
Maria-Pilar Reyes
Amanda Abascal Reyes
Göran Personne
Janina Ludawska
Magnus Vallstedt
Ann-Charlotte Axare-
Lindström
Igor Gadzic
Birgitta Weiss
S. Magnusson
Göran Gustafson
Svante Svanberg
Bo Gustafsson
Maj-Britt Gustafsson
Ulla Hallberg
Gerd Andersson
Orlando Gonzalez
Ingemar Samuelsson
Karin Sjörs
Haefzallah Rasoul
Omar Sandi
Birgit Edenholm
Mona Blomgren
Agneta Ehnmark
Helen Wahlberg
Anders Eklöf
Nils Lindhe
Lowe Tesch
Johan Sandberg
Peter Karlsson
Minna Hellman
Elisabeth de Brito
Ulf Lundberg
Björn Ahrén
Tomas Salmson
Marianne Hult
Gunilla Borg
Zula Nittve
Gun-Britt Sjöstrand
Gunnar Sjöstrand
Solveig Jäger-Brommer
Gudrun Skålberg
Olov Skålberg
Christina Tillö
Helena Sandblad
Konny Domnauer
Olof Meurling
Daniel Thulin
Kerstin Thulin
Behzad Habibnia
Anders Ögren
Louise Fasth
Gunilla Östgren
Heinz Schlichting
Birgitta ME Magnusson
IRE Bearhope Orton
Margret Helgedottir
Fataneh Nikkhakian
Bodil Setterhed
Ingegerd Muller
IB Mallarba
Margareta H
Aurlus
Sara Johansson
Inga Hedberg-Sing
Zahra Salamat
Ola Sunesson
Richard Stensman
GunBritt Smedquist-
Stensman
Ingegerd Aurivillius
Taina Lavikainen
Kerstin Illervik
Ingrid Andersson
Negish Tespai
Charlotte van Bredow
Sara Sejnäs
Bo Johansson
Ially Ipbran
Anna-Bella Romanos
Agneta Andersson
Jorge Quinor
Edim des Santos
Lina Gitsche
Ricardo-O Alvarado
Petra Harquist
Mir Nasref
Ann Quist
Paz Herreros
Mina Klermala
Keios Vamanen
U Månson
Ali Peng-When
Anette Edlund
Bengt Molleryd
Ann-Sofi Noring
Lotte Wellton
Mikael Strandänger
Sven Widerberg
Filippa von K
Lotta Jansson
Christina Jägerbäck
Susanne Stuntänger
Beata Holmquist
Richard Sanquill
U Ljunggren
Lotta Netz
Lisa Netz
Mats Bjurmark
Barloro S
Magnus R
Britt Ramphe
Veronica Cerwitz-Berg
Olof Michelsen
Sverker Michelsen
Ingabritt Burström
Anna Lönnqvist
Hanns Karlewski
Barbro Mörck
Nils Tryding
Helena Lindgren
Guillermo Gajardo
Marie Domeij
Marjorie Soto Díaz
Anna Bång
Monica Nieckels
Ylva Håkansson
Sabina Tareq
Anita Zalamans
Janis Zalamans
Kerstin Grebner
Sara Brolund Carrallio
Pernilla Zetterman
Sara Hernandez
K Pelver
Kenneth Hildén
Lina Pari
Anita Karja
Robert Bergerdahl
Hans Wicklund
Kerstin Nise
Daisy Hagman
Lasse Johansson
Agneta Ghinan
C Söderlund
Lisa Törnoben
Marcello Lentrini
Anne Palmqvist
Bo Strandberg
Ann-Marie Holmgren
Alli Urbedg
Agneta Rundert
Hans Lindström
Anna Sylvan
Bo Sylvan
Siv Nordin
Thula Kusaren
Eva Gunnarsson
Ebba Bohlin
Fredrik Almeby
Ellinor Collin
Anna Kindbom
Torbjörn Berg
Nils Berg
Kalle Assbring
Helene Grynfarb
Eva Mag
Peter Holm
Marianne Ressner
Vera Krensler
Leena Jokelag
Jeanette Karlsson
Katarina Kolmodin
Olof Ahremark
Leif Larsson
Jouko Lindgren
Martti Keinänen
Håkan Nilsson
Soile Nevankari
Ola Törnros
Louise Dennerståhl
Birgitta Wein
Siw Magnusson
Göran Gustafson
Svante Svanberg
Bo Gustavsson
Maj-Britt Gustavsson
Ulla Hallberg
Gerd Andersson
Orlando Gonzalez
Ingemar Samuelsson
Karin Sjörs
Haefzallah Rasoul
Omar Sandi
Birgit Edenholm
Mona Blomgren
Mila Ivanow
Caj Ernelli
Gunnar Nyberg
Maide Hedström
Marianne Ekemann
Fred Ekemann
Anne-Sophie Murphy
Jan-Inge Wallin
Roberto Fraygola
Anders Bodegård
Cecilia Darle
Gunilla Hansson
Elias Shahin
Joar Orefjärd
Kalle J. Kiviniemi
Hanna Pampis
Josef Gerges
Patrik Ericsson
Kristina Rönnqvist
Viki Poponova
Mirkas Ekeblad
Ulla Sporrner
Juulikki Lehtosalo
Felicia Landau
Nalin Pekgul
Anna-Kristi Löfgren
Andreas Wottardis
Agneta Westerlund
Tove Farod
Brady B. Stenberg
Magnus Eriksson
Sari Leppänen
Sven Etzler
Gabriele Werner
Madhat Kakei
Johannes Nirper
Salla Tykkä
Lena Hansson
Lars E Pettersson
Ulla Christiansson
Reza Amirzadah
Behroz Rahimi
Mats Olsson
Christina Schutrick
Juan-Pedro Fabra
Nisane Ibrahim
Rickard Sollman
Linus Elmes
Tova Mozard
Bengt Etzler
Thelma Vuonokari
Esko Vuonokari
Anna Malachowska Thorell
Karin Rickard
Linda Schubert
Thomas Wahl
Tina Hellberg
Lisbeth Lindhagen
Björn Aronsson
Karin Sohlgren
Herman Gatica
Tonja Tuusalla
Kerstin Lundell
Anna Eladahl
Lasse Sentberg
G. Simoni
Mariette Parling
Adam Kästel
Tove Cederberg
Per Liljander
Ingela Hageman
Lars Nilsson
Fredrika Jacobsson
Niklas Hultman
Andreas Buzajic
Joakim Hammenstig
Marie-Claire Almeras
Margareta Rexed
Maria Uddén
Karina Lundthoff
Thomas Gabrielsson
Pia Nilsson
Michele Masucci
Sahie Bartolini
Johan Höjer
Marit Svensson
Gunilla Bandolin
Jenny Morelli
Karin Lundgren Tallinger
Patricio Aros
Lisa Jönsson
Esa Tanttu
Lisa Bäckman
Anders Bäckman
Lars Bäckman
Malin Modh
Johan Kricksporn
Ingrid Everlund
Merja Louka
Annika Behm
Joakim Röjdås
Irma Henriksson
Naser Arjangi
Carin af Ekenstam
Gösta af Ekenstam
Margareta af Ekenstam
Anna-Karin Dahlin
Cristian Rieloff

/1248 st namn 2003-12-11 (+349 underskrifter)

Lokalt upprop från Tenstabor

För fem år sedan fick vi tenstabor en egen konsthall. Konstnären Gregor Wroblewski och curatorn Celia Prado har lyckats få de stora konstnärerna att visa sin konst i Tensta. I några fall har dessa konstnärer skapat helt nya verk för Tensta Konsthall. Vi tenstabor är mycket stolta över vår konsthall.Vi är inte vana vid att det pratas eller skrivs positivt om vårt bostadsområde. Men numera kommer journalisterna till Tensta, inte för att beskriva våra problem, utan för att vi har någonting som är bäst i hela landet. Varje dag kommer finklädda människor hit och frågar oss var konsthallen ligger. Som tenstabo känner man sig stolt över att visa vägen dit. Förutom konsthallen får besökarna samtidigt se att Tensta varken är särskilt exotiskt eller farligt utan en ganska vanlig stadsdel.Man har påstått att vi som bor i Tensta inte besöker vår konsthall, men detta är inte sant. För det första besöker många skolbarn redan idag konsthallen. Konsthallen har en mycket ambitiös pedagogisk verksamhet riktad till Tenstas skolor. Målet är att alla barn som växer upp i Tensta ska besöka konsthallen. För det andra börjar även många vuxna upptäcka konsthallen. Ibland ditlockade av barnen som kommer hem och förhör oss vuxna om vi har sett den senaste utställningen, ibland lockade av att konstnären kommer från hemlandet, men ofta därför att utställningarna helt enkelt är otroligt bra. Men nu när konsthallen har blivit känd, t.o.m internationellt, föreslår utredare från Stockholms stad att den ska bli en filial till Kulturhuset med syfte att ”bredda”verksamheten genom ett ”alternativt programutbud”. Men vi har nu vant oss vid den bästa och den mest spännade av nutidskonsten och vi vill inte ha något alternativ!Vi kräver att politikerna i Stadshuset med kulturborgarådet Erik Nilsson i spetsen avvisar detta förslag.

KONTAKT:
Behroz Rahimi
Mob 070 444 98 16
xpandiavision@hotmail.com

Behroz Rahimi, Nelson Mandelapristagare
Hans Grafström, föreståndare Kulturkafé i Tensta
Rebekka Dominique, samhällsdebattör
Regina Persson, Spånga församling, Svenska kyrkan i Tensta
Joar Orefjärd, konsult inom organisation-och ledarutveckling
Ann-Christin Norman, enhetschef Tensta bibliotek
Mohamed A. Ismail, tandläkare Folktandv. i Tensta
Evagelia Sahinilou
Showkat Hossain, ordförande för Förenade Bangladesh-föreningen
Jehangir Alom, ordförande för Sol Ros-föreningen
Klas TerVehn
inger TerVehn
Shahida Ismail, ordförande för Spånga –Tensta Utan Gränser
Sahra Bargadle, ordförande Somaliska kvinnoföreningen
Kurtovic Almas
Abbas Ahoocheshm, ordförande Jebhe Melli
Zagayae Faoliz
Ali Ghamgosar, ordförande Iranska kultur-och litteraturföreningen
Habiba Lizalovic
Mehmed Muhedinovic
Mili Vejzoviè
Haile Astbaha, ordförande för Eritreanska Marhaba-föreningen
Yngve Bergström, Kulturkafè i Tensta
Irene Sy, Kulturkafé i Tensta Haydar Saygin, kulturkaffé i Tensta
Hasan Bojic
Nalin Pekgul, ordförande s-kvinnor i Sverige
Karl-Gunnar Löfgren, fiskerikonsulent
Eva Skult, nationalekonom
Berin Balta, ordförande SSU-Tensta
Firat Özyildiz, S-2000
Aysel Tatar, pensionär
Kaysa Olsson
Maria Hassan, s-riksdagsledamot
Ayhan Tuncay, barnskötare
Cuwan Haco
Janet Messö, vårdbiträde
Sema Köyluoglu
Ruken Dal Urgun
Azad Hassan
George Charstan

copyright © 2002 AICA Sweden

Appeal to Save NU


Lars Nilsson, Gertrud Sandqvist and Lars Nittve took the initiative to
the appeal Save Nu!, which was sent to the Nordic Council of Ministers
and to Nordic media.

Save NU!

We are distressed to hear that NU: The Nordic Art Review is threatened
with immediate closure. If new funds are not made available it will not
even be possible to print the issue now ready for the presses. This is
a tragedy for the Nordic art scene. During the 15 years of siksi’s and
then NU’s existence, the magazine has created a platform for Nordic and
Baltic art, and for a unique art criticism. In practice, NU is the only
way for the art public outside the Nordic countries and the Baltic region
to get regular information about one of the most dynamic art scenes in
Europe. A magazine that, like NU, has become an institution cannot be
made to order. It is the result of a unique combination of devotion, hard
work, knowledge and commitment. If NU is not saved, it will be extremely
difficult to establish anything comparable within the foreseeable future.
We are afraid that a disastrous mistake is about to be made. We therefore
appeal to the Nordic Council of Ministers to make a far-sighted decision
at their meeting on November 29.

Lars Nilsson, artist and professor at the Malmö Art Academy
Gertrud Sandqvist, critic and Prefect of the Malmö Art Academy
Lars Nittve, museum director Moderna Museet, Stockholm
Sune Nordgren, chef Baltic, Centre for Contemporary Art, Gateshead, England

Jutta Kübler Boström, Karlstads Universitetsbibliotek
Thomas Broomé, konstnär, forskare
Göran Hassler
Joachim Carlsson
Christian Chambert, ordf. Svenska Konstkritikersamfundet
Sanna Wikström
Björn Widegren
Malin Hedlin Hayden
Ingela Lind, konstkritiker, Dagens Nyheter
Stefan Nilson, Nerikes Allehanda
Igor Isaksson, arkitekt
Sven-Olof Wallenstein, konstkritiker, Konsthögskolan Valand och Konstfackskolan

Katarina Wadstein, London
Thomas Olsson
Cecilia Blomberg, kulturred Sveriges Radio
Matts Leiderstam, konstnär
Lena Malm
Karl Holmqvist, konstnär
Ulf Beckman, chefred., FORM
Stina Högkvist
Cecilia Widenheim, intendent, Moderna Museet
Ronny Hansson, konstnär
Chris Darke, konstkritiker, London
Anders Kreuger, oberoende curator, Stockholm/Vilnius
Aernout Mik, konstnär, Amsterdam
Akiko Miyake, curator, Centre for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan

Mikael Bergkvist, arkitekt SAR
Jan-Gunnar Sjölin, professor konstvetenskap, Lunds Universitet
Lena From, journalist, Laurence, USA
Iréne Berggren
Annelie Nilsson, konstnär, Malmö
Karsten Thurfjell, kulturred, Sveriges Radio
Göran Sörbom, professor, Uppsala Universitet
Charles Esche, chef, Rooseum
Åsa Nacking, intendent, Rooseum
Isabell Dahlberg, Rooseum
Anderas Nordström, Rooseum
Martin Widerberg, Rooseum
Frida Cornell, Rooseum
Helena Trenk, Rooseum
Lene Crome Jenssen, Rooseum
Susanne Olssson, Rooseum
Eva Borgegård, museichef, Västerås Konstmuseum
Maria Hellström, konstnär och forskare, Cambridge
Morten Goll, konstnär, Köpenhamn och Los Angeles
Tone Nielsen, curator, Köpenhamn och Los Angeles
Måns Holst-Ekström, konstvetare, Kungliga Konsthögskolan,
Stockholm
Gustav Hellberg, Berlin
Eva Löfdahl, konstnär, Stockholm
Axel Lieber, konstnär, Malmö/Berlin
Torsten Weimarck, professor Konstvetenskap, Lunds Universitet
Carin Sunesson, konstnär
Johan Sunesson, konstnär
Christoph Tannert, director Künstlerhaus Bethanien, Berlin
Jan Hemmel
Arturas Raila, konstnär, Vilnius
Bengt Olof Johansson, konstnär, professor Konsthögskolan Valand

Anette Abrahamsson, konstnär, Köpenhamn
Ulrika Stahre, konstkritiker, Aftonbladet
Andreas Ribbung, konstnär, Stockholm
Pontus Kyander, konstkritiker, Sydsvenska Dagbladet
Per Engström, redaktör, Pequod
Elisabet Apelmo, konstnär, Malmö
Niels Hebert
Marianne Hultman, curatorutbildning, Konstfack
Ina Blom, professor, konsthistoria, Oslo Universitet
Eva Klerck Gange, intendent, Museet for Samtidskunst, Oslo
Gerd Tinglum, konstnär, professor Statens Kunst-og Håntverksskole,
Oslo
Dirk Snauwert, director, Kunstverein München
Anna Brag, konstnär
Åsa Maria Bengtsson, konstnär, Malmö
Hjördis Kristensson, konstvetare, Lund
Isabella Nilsson, chef, Uppsala Konstmuseum
Anna Livion-Ingvarsson, Uppsala
Annika Ericsson, konstnär, Stockholm
Dan Karlholm, konsthistoriker och kritiker
Jan Svenungsson, konstnär, Berlin
Cecilia Sterner, konstnär
Max Liljefors
Fred Andersson, Karlstad
Jens Fänge, konstnär, adjunkt, Konsthögskolan i Malmö

Folke Edwards, museichef, Göteborg
Gert Z Nordström, professor, Konstfack
Anne Karin Jortveit, Museet for Samtidskunst, Oslo
Johan Tirén, konstnär, Köpenhamn
Stephen Cuzner, Stockholm
Johan Pousette, verksamhetsledare, BalticArt Center, Visby
Sophie Tottie, konstnär, professor, Konsthögskolan i Malmö

Cecilia Qvarnström, Malmö
Julia Tedroff, Högskolan för Film och Fotografi, Göteborg

Ina Bengtsson
Magnus Wallin, konstnär, Malmö
Eva-Lena Tholin, curator, Malmö
Jan-Torsten Ahlstrand, museichef Skissernas Museum, Lund
Lynne Cooke, curator, Dia Center for the Arts, New York
Malin Lobell, konstnär
Charlotte Bydler, konstkritiker
Cristina Karlstam, Uppsala Nya Tidning
Mats Stjernstedt, curator, Index
Johanna Olofsson
Jone Kvie, konstnär
Lisa Skogh
Sara Jordenö, konstnär, Los Angeles
Lars Drougge, SAAB:s konstförening
Johan Malmöström, konstnär, Stockholm
Anna Henriksson
Lars Ramberg, konstnär, Berlin
Klas Peterson, Linköping
Lotte Sandberg, kritiker, Aftenposten, Oslo
Stein Rønning, konstnär, professor, Statens Kunstakademi,
Oslo
Elsebeth Jørgensen, konstnär, Köpenhamn
Ulrika Levén, curator, Carnegie Art Award
Evelina Gustavsson
Kristin Skoog
Ottilia Holmström, konstnär
Carl Boutard, studerande, Iceland Academy of the Arts
Monika Larsen Dennis, konstnär
Charlotta Rosengren
Living Art Museum, Reykjavik
Shep Steiner, professor, kritiker, Edinburgh College of Art
Isak Eldh
Anna Wignell
Olav Christopher Jenssen, konstnär, Berlin
Lars Grambye, curator, chef, Danish Centre for Contemporary Art
Ann-Sofi Sidén, konstnär, New York/Berlin
Annika Drougge, konstnär, Stockholm
Bodil Jenssen Nygaard, konstnär, Köpenhamn
Annika Holmér
Eva Sjöblom Millqvist
Ragnar Millqvist
Kajsa Dahlberg, konstnär, Chicago
Christian Andersson, konstnär, Chicago
Sara Brolund Cavalio, studerande, Högskolan för Film och Fotografi,
Göteborg
Jonas Dahlberg, konstnär, Stockholm
Klaus Jung, konstnär, rektor, Kunsthøyskolen i Bergen
Hans Hedberg, rektor, Konsthögskolan Valand
Kristen Dufour, konstnär, Space of Advanced Art Studies, Köpenhamn

Finn Thybro Andersen
Hans Hamid Rasmussen, konstnär, Oslo
Kia Nordqvist, Konsthögskolan Valand
Hampus Pettersson, Konsthögskolan Valand
Jon Brunberg, konstnär, Berlin
Jan-Erik Lundström, museichef, Bildmuseet, Umeå
Helmtrud Nyström, konstnär, Lund
Camilla Eeg, Oslo
Helen Tak, Göteborg
Torben Christensen, konstnär, professor mediekunst, Det kongelige
Danske Kunstakademi,
Köpenhamn
Margaretha Tillberg, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

Cecilia Grönberg, Högskolan för Film och Fotografi, Göteborg

Luca Frei, Signal, Malmö
Magnus Thierfelder, Signal
Elena Tzitsi, Signal
Runo Lagomarsino, Signal
Karlotta Blöndahl, Signal
Karin Elmgren
Lise Nelleman, konstnär, organisatör Sparwasser HQ, Berlin
Maria Thereza Alves, konstnär, Berlin
Annika Öhrner, curator, Stockholm
Carina Randlev, konstnär, Köpenhamn och Berlin
Lise Harlev, konstnär, Köpenhamn
Gunilla Grahn-Hinfors, konstkritiker, Göteborgs-posten
Johan Hultén, Köpenhamn/Berlin
Ann-Sofi Noring, Moderna Museet
Justine Pizzo, DIA Center for the Arts, New York
Gustav Hellberg, konstnär, Berlin
Christel Sverre, konstnär, curator, Oslo
Cecilia Parsberg, konstnär, professor Konsthögskolan i Umeå

Maria Friberg, konstnär, Stockholm
Kati Kivinen, coordinator FRAME, Finland
Paula Toppila, curator, FRAME, Finland
Inger M Renberg, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, Norge
Peter S Meyer, museidirektör, Trapholt, Danmark
Rune Gade, Ph.D., Institut for Kunsthistorie og Teatervidenskap, Københavns
Universitet
Børre Saethre, konstnär, Oslo/Berlin/New York
Jacob Fabricius, curator, Köpenhamn
Sara Gustavsson
Victor Ollén, konstnär, Malmö
Annika Simonsson, konstnär, Berlin
Marit Lindberg
Peter Callesen, Köpenhamn
Anne-Marie Ericsson, fil.dr, Stockholm
Charlotte Sæbro, ledende museumsinspektör, Kobberstikssamlingen,
Statens Museum for
Kunst, Köpenhamn
Maria Bergman Drougge, Köpenhamn
Søren Martinsen, konstnär, Köpenhamn
Marika Reuterswärd, curator, Malmö Konstmuseum
Göran Christenson, museichef, Malmö Konstmuseum
David Neuman, Direktör, Magasin 3, Stockholms Konsthall
Richard Juhlin, curator, Magasin 3 , Stockholms Konsthall
Nina Eklöf, Magasin 3, Stockholms Konsthall
Joachim Koester, konstnär, Köpenhamn/New York
Andreas Jørgensen, Dr, Direktör Würtembergischer Kunstverein,
Stuttgart
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Claes Nordenhake, gallerist, Stockholm/Berlin
Nicolai Wallner, gallerist, Köpenhamn
Peter Land, konstnär, Köpenhamn
Jeanette Schou, konstnär, Köpenhamn
Jannicke Laker, konstnär, Berlin
Tove Schalin
Jenny Håkansson
Birgitta Arvas, Moderna Museet, Stockholm
Linne Jacobsen, studerande, Konsthögskolan i Malmö
Bertil H Schultze, hälsobyrån EURO RSCG, Stockholm
Pontus Bonnier, ordförande Moderna Museets Vänner
Annika Krut, Moderna Museet
Annika Wiström, studerande, Malmö
Erik Snedsbøl, konstnär, Norge/Sverige
Marika Bredler, konstnär, Malmö
Torbjörn Limé, konstnär, Malmö
Birgitta Forsberg, Forsberg reklambyrå, Stockholm
Johanna Tymark
Elisabeth Haitto Connah, konstvetare
Jürgen H Jacobsen, konstnär, Danmark/Kiel
Tova Rudin-Lundell, Göteborg
Aashild Grana, konsthistoriker, Oslo
Roger Connah, visiting professor of Texas and Arlington, North Wales,
UK,
Johan Bengt-Påhlsson, kulturråd, Berlin
Margaretha Gustavsson
Cilene Andrehn, Galleri Andrehn-Schiptjenko, Stockholm
Per-Isak Snälls, Konsthögskolan Valand
Jessica Kempe, kritiker, Dagens Nyheter
Jydske Kunstakademi, Århus
Jörgen Svensson, konstnär, professor, Konsthögskolan Valand

Niclas Östlind, curator, Liljevalchs konsthall, Stockholm
Niels Hebert
Kari Mjåtveit, konstnär, lektor, Konsthögskolan Valand

Ingvill Hemmo, redaktör, Billedkunst, Norge
Line Rosenvinge, konsthistoriker, Köpenhamn
Gunilla Klingberg
Peter Geschwind, konstnär, Stockholm
Jarle Strømodden, intendent, Tromsø kunstforening
Hege Tapio, Sola, Norge
Johanna Lundin
Terje Nicolaisen
Hedevig Anker
Per Bjarne Boym, Direktör Statens Museum for Samtidskunst, Oslo
Beathe C. Rønning, Köpenhamn/Oslo
Ketil Nergaard, konstnär, Oslo
Jan Valentin Saether, konstnär, professor, Statens Kunstakademi,
Oslo
Hanne Storm Ofteland, redaktör barokk/minimalism, e-zine for kunstkritikk

Petri Ruppana, Köpenhamn
Magnus Lindgren, grafisk formgivare, Magazine AB
Hilde Maitey
Yngvar Larsen, konstnär, 1. Amanuens, Institutt for landskapsplanlegging,
NLH, Norge
Arno Victor Nielsen, filosof, professor, Köpenhamn/Bergen
Ulf Verner Carlsson
Pierre Lionel Matte, konstnär, Oslo
Atle Gerhardsen, gallerist, Berlin
Hilde Skjeggestad, konstnär, Bergen, Norge
Solveig Kjøk, konstnär, Brooklyn, NY, USA
Lena Leeb-Lundberg, Malmö Konsthall
Année Olofsson, konstnär, New York
Øyvind Pål Farstad, konstnär, Norge
Tiril Schrøder, konstnär, Oslo
Æsa Björk Thorsteinsdóttir, Bergen, Norge
Torill Nøst, konstnär, Bergen
Kurt Johannessen, konstnär, Bergen
Pia Kristoffersson, intendent, Gävle Konstcentrum
Krista Mikkola, gallerist, Helsingfors
Elaine McGeorge
Jon Øien
Lars Vilks, konstnär, professor vid Kunsthøyskolen, Bergen

Björn Wangen, Malmö
Maarit Paasche
Marius Dybwand Brandrud
Per Platou, konstnär, kritiker, Oslo
Ingrid Beven
Niels Bonde, konstnär, adjunkt Konsthögskolan i Malmö
Dag-Are Haugan, studerande Konsthögskolan i Malmö
Tova Mozard
Ylva Westerlund
Ann Böttcher
Karin Göransson, inst sekr, Konsthögskolan i Malmö
Ellinor Algin, studerande, Konsthögskolan i Malmö
Anna Ling
Beata Fransson
Pärnilla Zetterlund
Ewa Einhorn
Tomas Gilljam
Andreas Poppelier
Anders Sletvold Moe
Helena Wikenstam
Bettina Fürstenberg
Petra Bauer
Unnar Jonasson
P O Persson, lektor vid Konsthögskolan i Malmö
Friedrich Meschede, Dr, DAAD, Berliner Künstlerprogramm, Berlin
Line Væring, Trondheim, Norge
Sol Snelvedt, konstnär, London/Oslo
Endre Aalrust
Leo Andreas Grunfeld, Oslo
Line B.Løkken
Aud-Kristin Kongsbro Haldorssen
Line Grünfeld
Therese Christenssen, konstnär
Erling Thor Valsson, konstnär, Köpenhamn/Island
Signe M Andersen, Oslo
Erik Anker, sivilarkitekt, Oslo
Tuula Arkio, Museidirektör, Statens Konstmuseer, Helsingfors
Kjersti Solberg Monsen
Katinka Ahlbom, Antenna
Bettina Pehrsson
Laura Fahlsten, Antenna
Johan Nobell
Thomas Elovsson
Pia König
Arne B.Langleite
Per Hasselberg, studerande, Konsthögskolan i Malmö
Jerôme Sans, co-director, Palais de Tokyo, Paris
Grete Elvenes, studerande, Bergen
Veronica Diesen, curator
Ragnhild Fjellmo
Jan v Bonsdorff, professor, Institutt for Kunsthistorie, Universitetet
i Tromsø
Marketta Seppälä, Direktör, FRAME, Helsingfors
Dag Solhjell
Gro Kraft, avdelningsleder, Museet for Samtidskunst, Oslo
Marie Theil Reynolds, studerande, Högskolan för Film och Fotografi,
Göteborg
Anne Helen Mydland, konstnär, Bergen
Leif Holmstrand, stud. Konsthögskolan i Malmö
Thea Winter
Bera Nordahl, konsthallschef, Malmö Konsthall
Bettina Vestergaard, studerande Konsthögskolan i Malmö
Hannah Paradis
Sergio Frazao
Svein Ingvoll Pedersen, Tromsø, Norge
Helen Thorp Andersen, konstnär, Trondheim
Line Bergseth, konstnär, Oslo
Kjetil Kausland, studerande Kunsthøyskolen i Bergen
Power Ekroth
Poul-Erik Tøjner, museidirektör, Louisiana, Danmark
Kristine Kern, konstkritiker, Danmark
Marte Eknaes, California Institute of the Arts
Kristin Bergaust, konstnär, professor, Kunstakademiet, Trondheim

Bodil Eide, Oslo
Lotta Antonsson, konstnär
Petter Magnusson, studerande, Kunsthøyskolen, Bergen
Helene Selvåg
Lovisa Lönnebo, t f kommunikationschef, Moderna Museet
Norske Kunsthåndverkere genom Martina Kaufmann
Ingrid Strömberg, Moderna Museet
Eyvind Furnesvik, förstekonsulent, utsmykkningsfondet for offentlige
bygg, Norge
Viel Bjerkeset Andersen
Anders Soma, Stockholm
Jenny Nyberg
Mikael Adsenius, Moderna Museets internationella program
Katja Høst, konstnär, Danmark
Charlotte Norlin, Moderna Museet
Joa Ljungberg, projektkoordinator Moderna Museet
Katinka Maraz
Agneta Modig Tham
Siri Ekker Svendsen, Bergen, Norge
Nina BangNorge
Anne Traegde
Karen Kiphoff, konstnär, professor Kunsthøyskolen Bergen
Petra Rahm, Bergen
Ute Meta Bauer, co-curator Documenta 11, professor for Theory, Practice
and Mediation of
Contemporary Art, Academy of Fine Arts, Vienna
Ninja Benneche, kulturavdelningen, NRK, Norge
Catrine Torstensen, Oslo
Cornelia Glitsen, Oslo
Vibeke Tandberg, konstnär, Oslo
Erikka Fyrad, konstnär, Oslo
Madeleine Park, galerie G.U.N., Oslo
Ajla Steinvåg
Anne-Britt Aarseth, Tjøme, Norge
Alf Bugge Gjerstad
Brite Hindal
Maria Hedlund, konstnär, adjunkt Konsthösgkolan i Malmö

Maria Falk
Hilde Renee Opdal, hovedfagsstudent, Kunsthøyskolen, Bergen
Anna Enberg, Moderna Museet
Bjørn Bjarre, konstnär, redaktör UKS-Forum for samtidskunst
Oslo
Hilde H Kvig
NBK, Norske Billedkunstnere genom Gidslun Braadlie
Norsk Billedhoggerforening (290 kunstnere), genom Lisbet Rjarto, daglige
leder, Galleri III for
tredimensjonal kunst
Jakob Kolding
Gitte Villesen, konstnär, Köpenhamn/Berlin
Ebba Moi, Oslo, Norge
Elisabet Haglund, museichef, Borås
Annette Maradon, Bergen
Andre Steenbuch Maradon, Bergen

Styrelsens ställningstagande

Svenska Konstkritikersamfundet Lund, Stockholm, Uppsala 7 september 2000

Universitetsstyrelsen Lunds universitet Box 117 221 00 LUND

Svenska Konstkritikersamfundet, den svenska sektionen av Association Internationale des Critiques d’Art (AICA), en av UNESCOs NGOs, är enligt stadgarna ”organ för svenska konstkritikers och konsthistorikers gemensamma ideella intressen inom den moderna konstens och det aktuella konstlivets områden.” Föreningen har för närvarande 230 medlemmar. För mera information se föreningens hemsida: www.aicasweden.org

Konstkritikersamfundet protesterar mot det förslag som styrelsen för humaniora och teologi vid Lunds universitet ansåg det ”tragiskt” att behöva lägga fram den 23 maj

Ekvationen går inte ihop. Enligt en aktuell amerikansk rapport spås Sverige få den högsta tillväxten i världen samtidigt som Sverige ger den lägsta tilldelningen till humaniora bland alla OECD-länder.

Universitetets rektor Boel Flodgren skriver i sin välkomsthälsning på universitetets hemsida. ”Lunds universitet är Nordens mest kompletta universitet och här bedrivs utbildning och forskning på bred front i en månghundraårig europeisk tradition. Dagens och morgondagens samhälle kräver att människan förstår och kan hantera komplexa problem och sammanhang.” De humanistiska ämnena, inklusive konstvetenskap, söker ständigt nya svar rörande människornas tillvaro i samhället i äldre tid och i nutid. Hur skapar vi kulturer där det är meningsfullt att leva? I det långa loppet blir också sådan forskning nyttigt för oss alla. Detta är någonting som universitetet borde fortsätta att utveckla i linje med den egna stolta programförklaringen.

Samtidskonsten vid Institutionen för konst- och musikvetenskap har en speciell position inom den nordiska universitetsvärlden. Där finns den enda professuren med denna inriktning. Vi finner här viktig forskning om konst i offentlig miljö, fotografi, video och digital bild, genusstudier (med ett forskarlektorat) o.s.v. Det globala perspektivet är viktigt för institutionens lärare som deltar i olika internationella forskarnätverk. Denna höst slutförs projektet ”Svensk konstkritik från 1950 till i dag”, där en rad unga forskare deltar. Regeringen har gått i bräschen för en bättre arkitektur och stadsmiljö och engagerat sig i framtiden för formgivning och design. I samband med dess initiativ ”Arkitekturåret 2001” planerar institutionen att i januari nästa år genomföra en internationell konferens om designforskning.

Det är angeläget att satsa på konstvetenskapliga institutioner, där ämnet kan studeras i hela sin ämnesmässiga och historiska bredd inom områdena arkitektur, bebyggelse, bildkonst och design. Forskning om bilder finns exempelvis för närvarande inom många olika ämnen. Men det stora historiska och teoretiska greppet på bilden finns bara inom konstvetenskapen. Vad säger mer om en kultur än dess synliga uttryck i form av olika slags bilder och byggda miljöer? Detta vill vi som framtidspiloter veta mera om. Det är därför viktigt att framöver utveckla undervisningen och forskningen vid lundainstitutionen med dess rika mångfald av specialiteter.

Oerhört många studerande vill komma in på kurserna i konstvetenskap och arbetsmarknaden är återigen välkomnande. Det kommer även i framtiden att finnas ett stort behov i museivärlden och i medieindustrin av kvalificerade konsthistoriker med olika specialiseringar. Allsidiga konstvetenskapliga studier är inte minst en viktig bas för framtida konstkritiker.

Det är också angeläget att Dokumenteringsarkiv för modern konst, som är en del av Institutionen för konst- och musikvetenskap, får leva vidare och utvecklas. Arkivet innehåller bl.a. unikt material, dokument, brev etcetera, av stor betydelse för den forskning om konst och konstkritik som pågår vid institutionen. Exempelvis förvaras Svenska Konstkritikersamfundets äldre handlingar där. Föreningens officiella adress är Dokumenteringsarkivets.

Lunds universitet är den största enheten för forskning och högre utbildning i Skandinavien. Vi tar åter hjälp av universitetets egen hemsida: ”Mångfald och bredd karakteriserar universitetets verksamhet.” Svenska Konstkritikersamfundet har förhoppningen att universitetsstyrelsen lever upp till sina paroller, besinnar sitt ansvar för den konstvetenskapliga forskningen och undervisningen och drar tillbaka det sanslösa sparkravet.

För Svenska Konstkritikersamfundet

Christian Chambert ordförande/ styrelsen genom

John Peter Nilsson vice ordförande

Ann-Sofi Noring
sekreterare

Gunnar Bråhammar
kassör

Milou Allerholm
ledamot

Anna Gunnert
ledamot

Karsten Thurfjell
ledamot

Absurt dra ner på konstvetenskapen.

Thomas Östros, känn ditt ansvar och agera snabbt, hävdar Konstkritikersamfundets ordförande.

Styrelsen för humaniora och teologi vid Lunds universitet föreslog den 23 maj en halvering av konstvetenskapen, en minskning med 5 miljoner, vilket innebär att en rad tjänster dras in eller inte återbesätts. I praktiken blir det en dödsstöt åt ämnet. Förslaget lades under protest dels mot de redan låga anslagen, dels mot universitetsstyrelsens krav att de två fakulteterna måste spara över 11 miljoner. Bland befängda motiveringar att offra just konstvetenskapliga institutionen kan nämnas att studenterna i stället kan läsa i Köpenhamn.

Men där går det inte att utbilda en stor mängd studenter i t. ex. svensk konst-, arkitektur- och designhistoria. Åtgärden ingår i en svårbegriplig attack mot humaniora, där ett antal väl fungerande institutioner och museer föreslås försvinna eller bantas rejält. Konstvetenskapen drabbas hårdast.

Några vettiga besparingar inom ämnet går inte längre att göra med den redan alltför låga tilldelningen per studerande. En ansenlig del av institutionens ekonomi går för övrigt åt till lokalhyror, enligt märkliga principer som drabbar ett mycket stort antal universitetsinstitutioner. Situationen är absurd. En vecka tidigare, 16.5, skriver utbildningsminister Thomas Östros på DN debatt

”Vårt mål är att svensk utbildning skall nå absolut världsklass.”

Under fem år kommer satsningen på högskolan och de studerande att öka med drygt 9 miljarder kronor. Näringslivet skall stärkas.

Inriktningen på samtidskonst vid konstvetenskapliga institutionen är unik i Norden med en särskild professur. Här pågår uppmärksammad forskning om konst i offentlig miljö, fotografi, video och digital bild, genusstudier (med bas i ett forskarlektorat) etcetera. Under hösten avslutas projektet

”Svensk konstkritik från 1950 till i dag”, där tio unga forskare ingår. Regeringen har proklamerat ”Arkitekturåret 2001”. I samband med detta initiativ planerar institutionen i januari nästa år en internationell konferens om designforskning.

Vi är i dag överens om nödvändigheten av djupgående historiska kunskaper och perspektiv när det gäller olika samhällsföreteelser. Vid konstvetenskapliga institutionen finns detta väl företrätt inom områdena arkitektur, bebyggelse, bildkonst och design. Konstvetenskapen behandlar en rad frågeställningar av stor betydelse för samhällets utveckling. Det är viktigt att hela tiden förbättra förmågan att analysera den komplicerade och ständigt expanderande visuella kulturen.

Globaliseringen med internationella forskarnätverk och forskning kring nya medier med digitala bilder utgör ett viktigt inslag. Regeringens satsning på en god arkitektur och stadsmiljö liksom det starka intresset för formgivning och design och inte minst samarbetet med de konstnärliga högskolorna kräver i stället utökade resurser för undervisning och forskning. Och dessa nya medel bör satsas i forskar- och undervisningsmiljöer som vuxit fram under lång tid, som konstvetenskapen i Lund. Där finns redan ett brett kunnande liksom kreativa, fördjupande tvärvetenskapliga kontakter och samarbetsprojekt med andra ämnen. Köerna är långa för att få läsa ämnet i Lund. Arbetsmarknaden ser ljus ut. Sveriges konst- och kulturhistoriska museer liksom den växande kultur- och mediaindustrin behöver även i fortsättningen väl utbildade konsthistoriker och konstkritiker.

Thomas Östros, känn ditt ansvar och agera snabbt. Protestera mot barbariet och bildstormen till utbildningsdepartementet och till universitetsstyrelsen i Lund innan den fattar det slutgiltiga beslutet den 15 september.

Christian Chambert ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet

[Ur: Dagens Nyheter 3 augusti 2000.]