Paneldiskussion: Konstkritiken i det framtida medielandskapet

Plats: Moderna Museet, Auditoriet.
Tid: Fredag 22.3 kl 15–17. Mingel och bar i Moderna Bar från kl 17.
Fri entré. Kl 18-20 även fri entré till samlingen.
Språk: Engelska.

Ann-Sofi Noring, vice museichef, hälsar välkommen till Moderna Museet.
Christian Chambert, ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet, inleder.
Marek Bartelik börjar eftermiddagen med en kort föreläsning om situationen i USA, men ger också internationella utblickar. Därefter följer ett rundabordssamtal.
Moderator: Mårten Arndtzén, konstkritiker på Sveriges Radio.

Paneldeltagare:
Marek Bartelik, New York, AICA-president, kritiker i Artforum.
Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet.
Jonas Ekeberg, Oslo, redaktör för nättidskriften Kunstkritikk.
Dorota Jarecka, Warszawa, konstkritiker i Gazeta Wyborcza.
Birgitta Rubin, Stockholm, konstkritiker och konstansvarig på Dagens Nyheter.

Omfattande förändringar stundar i massmedia. I den digitala revolutionens kölvatten står papperstidningen inför stora utmaningar, enligt optimisterna. Inför sin död, hävdar andra. Vad betyder det för det offentliga samtalet, för konstkritiken – och för konsten? Att försörja sig på att skriva om konst blir knappast lättare när tidningarna tvingas spara på allt, i brist på likvärdiga digitala affärsmodeller. Och om utrymmet för professionell konstkritik krymper i dagspressen, hur påverkar detta bevakningen i radio och tv? Samtidigt erbjuder nätet närmast gränslösa möjligheter för kommunikation och interaktion. Hur kan konstkritiken ta tillvara dem, och hur kommer kritiken att förändras av dem?

Detta är några av de frågor vi ska lyfta i eftermiddagens diskussion. Panelen samlar erfarenheter från situationen i Skandinavien, Polen och USA; från såväl dagspress och etermedia, som från internet och tongivande konsttidskrifter.

Debatten arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Polska institutet och Moderna Museet.

Ambassadörens residens: den yttersta nationella exporten. Kritikersalong på Konstnärshuset

Kl 19.00 tisdag 5 mars 2013

Filosofie doktor Denise Hagströmer, sedan årsskiftet förste intendent vid nya Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, redogör för de kulturella och politiska processer som påverkat utformningen av svenska ambassader. I centrum för hennes avhandling Sökandet efter en nationell vision: Svenska ambassader från1900-talets mitt fram till idag står det svenska moderniseringsprojektet.

Vad händer med arkitektur och formgivning när folkhemmet och Swedish Modern möter internationell storpolitik? Hur väljer Sverige att visa upp sig i omvärlden och hur har våra ambassader tagits emot? I vilken omfattning har strömningar i värdlandets arkitektur tagit sig uttryck i de svenska ambassadbyggnaderna? Under kvällen görs nedslag i Berlin, Madrid, Moskva, New Dehli och Tokyo.

Avhandlingen fyller en viktig lucka. Trots ett stort intresse för svensk
design och arkitektur har det saknats en diskussion om förhållandet mellan kulturpolitik och representativa offentliga byggnader i utlandet.

Denise Hagströmer lade fram sin avhandling vid Victoria and Albert
Museum och Royal College of Art år 2011. Som designhistoriker har hon curerat utställningar internationellt och i Sverige, publicerat böcker och var tidigare lektor vid Konstfack och gästlektor vid Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen.

Producent för Kritikersalongen är Sophie Allgårdh, sekreterare i Svenska Konstkritikersamfundet.

Bar med enklare smårätter öppen hela kvällen kl 18.30–23.00

Adress: Konstnärsklubben, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, 2 tr, Stockholm. Tryck på ringklockan ”Konstnärsklubben”.

Kritikersalongen arrangeras av Svenska Konstkritikersamfundet i samarbete med Tisdagsklubben – mötesplatsen för alla konstnärer i Konstnärshuset, första tisdagen varje månad.